Условия за обучение

Ⅰ Общи условия

CGZEN предоставя на своите клиенти (наричани още „курсисти“) обучение по дигитални изкуства в различни направления – 3D моделиране, дигитална скулптура, дизайн и други.

Описаните условия важат за всички обучителни програми и курсове, които “CGZEN“ предлага. Контакт със “CGZEN“ може да се осъществи по следния начин:

 • попълвайки контактната форма на сайта на “CGZEN“, която се намира в страница ;
 • чрез електронната поща, изпращайки съобщение на е-mail адреса на “CGZEN“: info@cgzen.com или по телефон +359 883 30 75 09;
 • чрез изпращане на лично съобщение на официалната фейсбук страница на “CGZEN“.

Ⅱ Сключване на договор за обучение

Обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена в сайта на “CGZEN”, представляват покана за сключване на договор между CGZEN и курсистите.

За целта трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на “CGZEN”. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:
• потребителско име, имейл адрес и парола;
• деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите условия за обучение чрез поставяне на отметка в съответното поле.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на курсистът и за сключване на договор за обучение. Договорът за обучение се счита
за сключен от момента на изпращане от „CGZEN“ на е-mail съобщение запотвърждаване на регистрацията за обучение на курсистът, който е-mail се изпраща на посочения от курсистът
електронен адрес.

Страни по сключения договор за обучение са “CGZEN” и курсистът, действащ чрез законния си представител, респ. със съгласието на неговия родител/попечител, в случаите на сключване на договор за обучение, когато курсистът е непълнолетен.

Клаузите на настоящите условия за обучение представляват неразделна част от сключения договор за обучение.

Ⅲ Такси за обучение

Таксите за обучение на всяка обучителна програма, респективно курс, са посочените на рекламните страници поместени в секция “КУРСОВЕ” на официалния сайт на “CGZEN”: https://cgzen.com/.

Ⅳ Участие в срещи

 • (1)”CGZEN” осигурява на курсистът за срещите на живо техника за работа. В края на срещата той я връща изправна или заплаща разходите за превеждането ѝ в работеща, ако е нанесъл щети.
 • (2) Курсистът се явява на срещите на живо в уговореното време и в състояние да възприема получаваните указания. Употребата на алкохол и наркотични вещества преди срещите, както и явяване на курсистът след продължително безсъние не се толерира. “CGZEN” не отговаря за злополуки с курсистът по пътя за/от и по време на срещите на живо.
 • (3) Курсистът носи материална отговорност за нанесени вреди на инструктора, трети лица, както и за щети в офиса на “CGZEN”, включително на трети лица, до размера на причинените щети, дори когато същите са причинени без умисъл.
 • (4 ) При отсъствие от срещи за практика, пропуснатите часове не се натрупват към времето на следваща среща.

Ⅴ Права на интелектуална собственост

По време на обучението в “CGZEN”, куристът ще има достъп до различни материали, включително писмени текстове, аудио и видео съдържание, графични
изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, source файлове и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито носител е “CGZEN”. Курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, възпроизвежда, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на “CGZEN”.

 • (1) Цялото съдържание на курса, видео уроците, записи от срещи, споделени помощни файлове и други подобни е защитено с авторски права.
 • (2) Предоставените потребителско име и парола за достъп до учебните материали е за индивидуално ползване от курсистът.
 • (3) Забранено е всяко предоставяне на паролата на други лица.
 • (4) Споделянето и дистрибуцията на каквато и да било част от учебното съдържание по т. 1 е забранено.
 • (5) Нарушенията по т. 3 и т.4 водят до незабавно прекратяване на достъп до курса, без право на възстановяване на платената сума, прекратяване на договора между страните, както и до невъзможност за участие в други подобни курсове, организирани от “CGZEN”.
 • (6) След прекратяване на договора курсистът е длъжен незабавно да преустанови използването на предоставените му материали.

Ⅵ. Изключване и прекратяване на достъп

“CGZEN” си запазва правото едностранно и незабавно чрез уведомление да прекрати договора за обучение като изключи курсист от посещаване на занятия и от достъп до Учебната система, ако той:

 • се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията;
 • с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите курсисти;
 • проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след лекциите;
 • не спазва правилата на форума и условията, на които се е съгласил.

Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации, и след устна забележка и писмено уведомление по имейл курсистът не промени поведението си, той ще бъде отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране на достъпа на участника до Учебната система и учебнaтa залa на “CGZEN”. В случай на прекратяване на договора за обучение
поради гореописаните предпоставки, страните се съгласяват, че “CGZEN” ще задържи таксите за обучение на проведеното обучение.

Ⅶ. Възстановяване на такси и рекламация

Курсистите имат право да се откажат от участие в курс и да пожелаят възстановяване на заплатената сума при следните условия:

 • (1) Резервирането на място в курса става с предварително изцяло или частично (капаро) заплащане на курса. Платеното капаро се приспада от пълната стойност на курса.
 • (2) Втората, окончателна вноска се заплаща преди края на обучението.
 • (3) При отказ до 10 дни преди началото на курса, платеното капаро се възстановява до 2 работни дни, като се удържат 2% от сумата за административни разходи, но не по-малко от 20.00 /Двадесет/ лева
 • (6) При отказ в рамките на 10 дни преди началото на курса, платеното капаро се възстановява до 2 работни дни, като се удържат 5% от сумата за административни разходи, но не по-малко от 50.00 /Петдесет/ лева
 • (4) При отказ по време на курса се приспада стойността на вече активираните модули, 5% от платената сума за административни разходи, но не по-малко от 50.00 /Петдесет/ лева и остатъкът се възстановява до 2 работни дни.
 • (5) При непредвидени обстоятелства, и след изричното съгласие на “CGZEN”, е възможно курсистът да бъде прехвърлен в следващия курс, без допълнително заплащане, и от там, където е прекъснал.

Ⅷ. Допълнителни условия

Със сключването на договора за обучение, курсистът:

 • се задължава да не уронва престижа и авторитета на “CGZEN” с поведението и думите си.
 • декларира, че е навършил 16 години или ако не е, има одобрението на родителите си и може да сподели изисканата от него информация при регистрация, кандидатстване и прием в академията.
 • се задължава да предостави писмено съгласие от родителите си, ако няма навършени 16 години.
 • се задължава да не внася алкохолни, наркотични и други упойващи вещества в учебната зала на “CGZEN”.
 • се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи средства.
 • дава съгласието си да бъде сниман и/или записван и предоставените от него лични данни да бъдат използвани от “CGZEN” само и единствено за целите на обучението и на провежданите във връзка с него инициативи, форуми, събития.
 • се задължава да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна, расова, етническа или национална вражда и омраза.

При установяване на някое от горе- или долупосочените нарушения и/или демонстративно и обидно поведение преди, по време и след лекциите, от страна на курсист, екипът на „CGZEN“ има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста от всички курсове.
В този случай, договорът сключен между “CGZEN” и курсиста се прекратява, а курсистът няма право на никакви претенции спрямо „CGZEN“. При установяване на противозаконни нарушения, екипът на „CGZEN“ има право да сигнализира съответните органи.

Използвайки Учебната система на “CGZEN”, курсистът се съгласява:

 • че “CGZEN” има право да разпространява, променя, адаптира и използва цялото съдържание, предоставено от курсистите в Учебната система, в това число решения на домашни, задачи, статии, проектни файлове и др.;
 • че “CGZEN” има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната програма, изисквания и критерии за сертификат; да въвежда нови курсове или премахва лекции и курсове;
 • че “CGZEN” има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които не са предназначени за публично ползване;
 • че “CGZEN” има право да разпраща на участниците информация, свързана с обучения, семинари, състезания и други нови инициативи с учебни цели.

Ⅸ. Изменения на условията

“CGZEN” има правото да променя или заменя настоящите Условия за обучение, за което да информира курсистът посредством съобщение в Учебната система или по имейл поне 3 (три) дни преди влизането в сила на измененията. Измененията ще се считат за приети от участника, ако той не възрази срещу тях писмено в тридневен срок от уведомлението. Изменения и допълнения по договора се сключват между страните в писмена форма.

Ⅹ. Заключителни разпоредби

Всички спорове между „CGZEN“ и курсистите се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. Настоящите условия са съобразени със ЗАСП и ЗЗД. За неупоменати клаузи важат разпоредбите им. Всички нерешени въпроси се решават според нормите на действащото българско законодателство.